grunty lesne

image Home       image grob meyera       image grand ziro       image gry wacki       image grudzen       image grzbowo       

Pokrewne

graciebarra-chodziez

Temat: Podatek leśny
USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. (Dz. U. z dnia 30 listopada 2002 r.) Art. 1. 1. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. 2. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. 3. Za działalność leśną, w rozumieniu ustawy, uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2700Temat: Ochrona gleb i gruntów
...zasobami gleb i ochrona ich wartości produkcyjnych oraz innych, niezbędnych do zachowania równowagi przyr., w szczególności zapobieganie i przeciwdziałanie zmianom, a w razie uszkodzenia lub zniszczenia - przywracanie właściwego stanu. Złoża kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym również kopalin towarzyszących. Grunty rolne wysokiej jakości i grunty leśne nie powinny być przeznaczane na cele nieroln. i nieleśne, w tym także na cele inwestycyjne (niestety zasada ta nie jest powszechnie przestrzegana, gł. z powodu postępującej w wielu krajach urbanizacji). Użytkując grunty należy zapewnić ochronę gleb przed erozją, niszczeniem mech. oraz zanieczyszczeniem substancjami szkodliwymi dla człowieka, roślin i zwierząt, a w przypadku użytkowania roln. lub leśnego należy...
Źródło: forum.linum.pl/viewtopic.php?t=467


Temat: mam ziemię i nie wiem co z nią zrobić
...2. Premię pielęgnacyjną - stanowiącą zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów prac pielęgnacyjnych oraz ochrony uprawy leśnej przed zwierzyną, w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów, wypłacaną corocznie przez 5 lat licząc od dnia wykonania zalesienia. 3. Premię zalesieniową - stanowiącą zryczałtowaną płatność z tytułu utraconych dochodów wynikających z przeznaczenia gruntów rolnych na grunty leśne, w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów, wypłacanych corocznie przez 15 lat licząc od dnia wykonania zalesienia. Wysokość wsparcia na zalesienie i premii pielęgnacyjnej jest uzależniona od kąta nachylenia stoku, na którym są położone wszystkie grunty przewidziane do zalesienia, objęte wnioskiem o pomoc. Premia zalesieniowa jest przyznawana rolnikowi uzyskującemu co najmniej 20% dochodów z...
Źródło: agroportal.net.pl/forum/viewtopic.php?t=662


Temat: Źródła dochodu samorządu terytorialnego
...osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami gospodarstw rolnych o obszarze przekraczającym 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy ( osoby których gospodarstwa nie przekraczają 1 ha płacą podatek od nieruchomości).Spod obowiązku płacenia podatku wyłączone są gospodarstwa należące do działów specjalnych ( ich właściciele obecnie płacą podatek dochodowy od osób fizycznych ). Przedmiotem opodatkowania są : użytki rolne, lasy i grunty leśne, grunty pod stawami, grunty pod zabudowaniami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. W tym podatku zastosowano również ulgi przedmiotowe i podmiotowe – z podatku zwolnione są grunty klasy VI i VII, na okres roku zwolnione są z opodatkowania grunty podlegające wymianie lub scaleniu. Podatnik ma prawo do ulgi inwestycyjnej, wprowadzonej w 1992 r w wysokości 25 %, pod warunkiem jej udokumentowania. Z podatku zwolnione są...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6605


Temat: Znaczenie produkcyjnych [surowcowych] i pozaprodukcyjnych [o
...zioła, grzyby itp.}Gospodarcze funkcje lasu nazywa się często funkcjami materialnymi, produkcyjnymi, surowcowymi jak i ekonomicznymi. Jako najważniejsze pośród gospodarczych wymienia się: funkcje majątkowe, funkcje surowcowe, funkcje dochodowe, funkcje miejsca pracy, funkcje rekultywacji i rezerwy powierzchni oraz szczególne funkcje gospodarcze lasu. Każdą z nich postaram się omówić osobno. a. Majątkowa funkcja lasu Grunty leśne są bardzo ważnym składnikiem majątku narodowego. Z badań wynika, że 1975 r. wartość wszystkich drzewostanów polskich lasów wynosiła blisko 800 mld zł. Stanowiło to ponad 1/4 ówczesnej wartości polskich fabryk, budynków, maszyn i urządzeń, które posiadał nasz kraj. b. Surowcowe znaczenie lasu Las dostarcza nam różnorodnych surowców, jednak najważniejszym z nich pozostaje ciągle drewno. Surowce te...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=2179


Temat: Co wolno a czego nie w ostoi
...przez Nadleśniczego jest bzdurą. Art. 29 ust 3 wyraźnie precyzuje kto jest zwolniony z mocy ustawy – i NIKT nie może rozszerzyć tego katalogu osób. Wracając do tematu – do kategorii tej zaliczmy więc myśliwych. A zatem myśliwy - na mocy samej ustawy, bez potrzeby uzyskiwania zgody nadleśniczego - może: - poruszać się po lasach objętych stałym i okresowym zakazem wstępu do lasu; - przechodzić lub przejeżdżać przez prywatne grunty leśne niestanowiące jego własności, i to nawet w przypadku, gdy właściciel zakazał wstępu do tego lasu, znakując teren stosowną tablicą; - poruszać się pojazdem silnikowym po nieoznakowanych drogach leśnych. Należy jasno stwierdzić, że dotyczy ona wyłącznie osób, których celem obecności w lesie w danej chwili jest wykonanie czynności z zakresu gospodarki łowieckiej – czym jest „gospodarka...
Źródło: forum.bocian.org.pl/viewtopic.php?t=4002


Temat: egzamin AGRONOMIA !!!!!
...64,8 Śląskie - 64,2 Lubuskie - 62,3 Łódzkie - 61,9 Mazowieckie - 59,9 Podlaskie - 55,0 Powierzchnia ogólna Polski - 312,7 tys. km² Użytki rolne - blisko 16mln ha, w tym: grunty orne – 76,8% (39,0% powierzchni kraju). trwałe użytki zielone - 21,3% (10,8% powierzchni), z czego łąki – 15,9%, pastwiska – 5,4%. sady - 1,9% ogólnej powierzchni użytków rolnych (0,95% powierzchni Polski). Lasy i grunty leśne - około 9 mln ha (29% powierzchni kraju). Współczesne systemy rolniczego gospodarowania (systemy rolnictw System rolniczy sposób zagospodarowania przestrzeni rolniczej w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz metod przetwarzania pozyskiwanej biomasy, wyceniony kryteriami ekologicznymi i ekonomicznymi. Podziały współczesnych systemów rolniczych proponowane przez autorów...
Źródło: weterynaria.fora.pl/a/a,1066.html


Temat: szkody lowieckie
...Wbrew pozorom tych beneficjantow nie bylo tak wielu, a rozparcelowana powierzchnia w stosunku do calego obszaru dzisiejszej Polski niewielka: Reforma rolna 1944 - 1948 "Ogółem, w latach 1944-1948, na cele reformy rolnej zostało przejętych 9707 majątków ziemskich (ok. 3,49 mln hektarów). Z liczby tej rozparcelowaniu uległo 1,2 mln hektarów pomiędzy 387 000 rodzin chłopskich. Z pozostałych obszarów, w większości stanowiących grunty leśne, gospodarstwa wodne (np. stawy hodowlane), a także z różnych przyczyn tereny wyłączone z parcelacji - utworzono różne ośrodki rządowe, szkoleniowe lub rolnicze placówki wzorcowe." (Powierzchnia Polski 31,2 mln hektarow.) W 1939 nie "wyrznieto wszystkich" lepiej urodzonych. Znam jednego hrabiego co kandyduje na obecnie prezydenta pomrocznej. Mysliwy zreszta. Państwo w Niemczech...
Źródło: winchester.com.pl/viewtopic.php?t=2834


Temat: Podatek leśny
Podatek leśny - jest to podatek bezpośredni zbliżony pod wieloma względami do podatku rolnego. Wprowadzony on został ustawą z dnia 28 września 1991 roku o lasach i należy do grupy podatków majątkowych, o charakterze bezpośrednio zasilającym budżet gmin. Z punktu widzenia budżetów samorządowych podatek leśny jest komplementarny względem podatku rolnego (np. grunty leśne nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego itd.). Podatnikami tego podatku są: losoby fizyczne; llosoby prawne; lljednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące: lwłaścicielami lasów llsamoistnymi posiadaczami lasów llużytkownikami wieczystymi lasów llposiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. llPrzedmiotem...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=3188


Temat: podatki z 19/06 wykład
...miesiącu. WYMIANA Z KRAJAMI TRZECIMI Odbywa się na zasadach rozliczeń w części zakupów traktowanych jako czynność importu z koniecznością rozliczenia VAT oraz rozliczenia czynności sprzedaży według stawki preferencyjnej czyli 0 dla eksportu, ale dla tego miesiąca, w którym dla sprzedaży towarów nastąpiło uwiarygodnienie przekroczenia granicy. PODATEK LEŚNY Podlegają lasy, które w rozumieniu ustawy traktowane są jako grunty leśne zklasyfikowane w ewidencji gruntów. Podatnik podatku leśnego: -osoba fizyczna -osoba prawna -inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, którzy są użytkownikami wieczystymi tych lasów. Postawa opodatkowania to powierzchnia lasu wyrażana w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek od 1 ha za rok...
Źródło: adm222.fora.pl/a/a,87.html


Temat: MŚ 2006 - przygotowania, informacje
...Agencji. Dziennik przypomina, że pisał już o tym, gdy na jaw wyszło, że posłanka Renata Beger nie płaci za tereny kupione od tej Agencji. Informator "Gazety Wyborczej" ujawnił teraz, że biegli na zlecenie ABW sporządzili listę 14 transakcji, przy których można mówić o radykalnym zaniżeniu wartości sprzedanych nieruchomości. Na tej liście znalazły się trzy transakcje Janasa. Według dziennika chodzi o kilka hektarów w tym grunty leśne w Popowie koło Wronek. Janas jest członkiem zarządu klubu Amica Wronki i już wczesniej kupił w tym miejscu działkę z budynkami. Z informacji ABW wynika, że kupił je od Agencji Nieruchomości Rolnych na przełomie 2000 i 2001 roku za blisko 10 procent wartości. Ówczesny szef Agencji w Pile, Jerzy G. został oskarżony o sfałszowanie pełnomocnictwa centrali Agencji, aby sprzedać jedną z działek pewnej prywatnej osobie....
Źródło: forum.wiaralecha.pl/index.php?showtopic=2549


Temat: Podatek leśny
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Las w rozumieniu ustawy to grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, co wyklucza opodatkowanie tego samego gruntu podatkiem od nieruchomości, leśnym lub rolnym zarazem. Las to grunt spełniający dwa kryteria łącznie: * grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10ha pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami, krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony; o przeznaczony do produkcji leśnej...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2700


Temat: Biskupice
...wojewody nie powinna podlegać uwłaszczeniu, składa się obecnie z 72 działek ewidencyjnych, należących do gminy Biskupice i osób prywatnych. W sumie zajmują one nieco ponad 30 ha. Ich wartość nie została na razie oszacowana. Wobec jednej z działek stanowiącej własność parafii św. Marcina w Biskupicach, wojewoda umorzył postępowanie. Działka ta była działką leśną, a więc przeszła na rzecz Skarbu Państwa tak, jak pozostałe grunty leśne majątku, na mocy dekretu z 12 grudnia 1944 roku. Rzeczniczka dodała, że od decyzji wojewody można się odwołać w ciągu siedmiu dni do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. źródło: PAP[/b]
Źródło: wieliczka24.info/viewtopic.php?t=2198


Temat: GMK
...punkty w przestrzeni i nanosi je na mapę, następnie przenosi w warunki w przyrodzie W pionie – jeżeli przeznaczenie rolne (tak głęboko jak sięgają korzenie roślin lub fundamenty a szczyt dachu) Grunt leśny – może wchodzić w skład gospodarstwa rolnego i wtedy dzieli byt prawny tego gospodarstwa, może być częścią nieruchomości rolnej. Może być odrębną nieruchomością bądź działką leśną Lasy - co w ustawie oznacza grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna Las, zgodnie z definicją art. 3 ustawy o lasach, to grunt: - o zwartej powierzchni przekraczającej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną - drzewami, krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony, przeznaczonym: o do produkcji leśnej lub...
Źródło: administracja5.fora.pl/a/a,175.html


Temat: Do lasu na grzyby z psem
...którego istnieją warunki do prowadzenia łowiectwa. 2.W szczególnych przypadkach , uzasadnionych względami racjonalnej gospodarki łowieckiej i warunkami terenowymi, mogą być tworzone, za zgodą Ministra Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, obwody łowieckie o mniejszej powierzchni. Art.24.1. Obwody łowieckie dzielą się na obwody łowieckie leśne i polne. 2. Obwód leśny jest to obszar, w którym grunty leśne stanowią co najmniej 40 % ogólnej powierzchni tego obszaru. 1. Obwód łowiecki polny jest to obszar, w którym
Źródło: goldenretriver.fora.pl/a/a,4751.html


Temat: Geodezja w procesie budowlanym
...który został wyodrębniony ze względu na jednolite i odmienne użytkowanie. Dla potrzeb katastru nieruchomości użytki gruntowe podzielono na grupy: 1) użytki rolne, które dzielą się na: a) grunty orne (symbol - R), b) sady (symbol np.: S-R, S-Ł, S-Ps), c) łąki trwałe (symbol - Ł), d) pastwiska trwałe (symbol - Ps), e) grunty rolne zabudowane (symbol np.: B-R, B-Ł, B-Ps), f) grunty pod stawami (symbol - Wsr), g) rowy (symbol - W), 2) grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, które dzielą się dalej na: a) lasy (symbol - Ls), b) grunty zadrzewione i zakrzewione (symbol np.: Lz-R, Lz-Ł, Lz-Ps), 3) grunty zabudowane i zurbanizowane, które dzielą się na: a) tereny mieszkaniowe (symbol - B), b) tereny przemysłowe (symbol - Ba), c) inne tereny zabudowane (symbol - Bi), d) zurbanizowane tereny niezabudowane (symbol - Bp), e) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1588


Temat: NIE dla samochodowego przejścia
podobno Wrocław ma procentowo (do powierzchni miasta) najwięcej zieleni z dużych miast polskich. No więc poszperałem troche w necie i oto co znalazłem: W Szczecinie grunty leśne i zadrzewione i zakrzewione to 5468 ha z 30083ha całej pow. Szczecina, co daje 18,2% -> źródło http://www.szczecin.pl/inwestor/pl/3_uk/uk_3_3.htm We Wrocławiu lasy i zadrzewienia to 16,5 km2 z 293 km2 całej pow. Wrocławia, co daje 5,6 % -> źródło http://www.wroclaw.pl/m/9 Co do innych miast to nie wiem jak jest.
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=368


Temat: PYTANIA NA FINANSE !!!!!!!
...obliczony w deklaracji podatek rolny w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Płatność dokonywana jest w kasie lub na rachunek budżetu właściwej gminy. W przypadku osób fizycznych możliwy jest również pobór podatku w formie inkasa. 3. PODATEK LEŚNY Przedmiotem opodatkowania są lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatnikami są właściciele, posiadacze, użytkownicy wieczyści lasów. Podstawą opodatkowania jest powierzchnia lasów określona w hektarach. Skala podatku jest proporcjonalna, stawka jest kwotowa i równa wartości 0,220 m3 drewna, obliczanej wg średniej ceny sprzedaży drewna. Wolne od podatku są: lasy z drzewostanem do 40 lat, lasy wpisane do rejestru zabytków,...
Źródło: ekonomiaumcs.fora.pl/a/a,395.html


Temat: U S T A W A o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
...o dobrach martwej ręki, jeżeli nie wydzielono z nich należnych w myśl tej ustawy gospodarstw rolnych proboszczów. Z gruntów tych mogą być również wydzielone gospodarstwa rolne do 50 ha dla poszczególnych diecezji, seminariów duchownych i domów zakonnych prowadzących działalność określoną w art. 20 i 39; dla pozostałych domów zakonnych mogą być wydzielone gospodarstwa rolne do 5 ha. W skład gospodarstw rolnych mogą wchodzić także grunty leśne stanowiące część składową przejętych uprzednio nieruchomości ziemskich, 3) które należały do zakonów bezhabitowych i stowarzyszeń kościelnych, a zostały przejęte w toku likwidacji dokonanej na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 marca 1950 r. w sprawie przystosowania stowarzyszeń do przepisów prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 9, poz. 98), 4) mienia fundacji...
Źródło: haloooo.com/forum/viewtopic.php?t=1162


Temat: Podatek leśny
Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są: - właściciel, - posiadacz samoistny, - użytkownik wieczysty, - w niektórych przypadkach posiadacz zależny lasu Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2700


Temat: Struzik zgotuje stolicy Neapol.
...w gminie Ciechanów w związku z realizacją składowiska odpadów komunalnych WKP nie wnosi zastrzeżeń do zmiany przeznaczenia gruntów. Realizacja bowiem składowiska odpadów komunalnych (jako inwestycji realizującej cel publiczny) jest dopuszczona na terenie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu". Mając pozytywne opinie, wójt gminy Ciechanów wystąpił o zmianę przeznaczenia gruntu pod składowisko odpadów. Są to grunty leśne i rolne (głównie niskiej – V, VI klasy). Wówczas marszałek Struzik wydał decyzję odmowną. – Oparł ją na nieistniejących dokumentach prawnych; utrzymywał, że wojewoda mazowiecki miał zaskarżyć uchwałę gminy o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do sądu administracyjnego – mówi mec. Łukasz Sadownik. Ale dziwnym trafem wójt takiego dokumentu...
Źródło: zwpsw.fora.pl/a/a,885.html


Temat: Działka z częściowym pzp
Jestem posiadaczem działki o statusie „las, grunty leśne”. Od listopada 2007 działka objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową i letniskową. Niestety nie cała działka tylko ok. 2/3 jej powierzchni. Miejscem najlepszym na postawienie domku letniskowego jest część, która niestety planem objęta nie jest. Na sąsiadujących działkach nic nie jest wybudowane ani budowane. Co mogę zrobić aby móc wybudować legalnie domek letniskowy w...
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=4626


Temat: Co świat robi w obronie zagrożonych gatunków
...nastąpiło symboliczne otwarcie Wielkopolskiego Parku Narodowego. 21.Wigierski Park Narodowy znajduje się w północno-wschodniej Polsce, na terenie województwa podlaskiego, w krainie Mazursko-Podlaskiej, w północno-wschodniej części dzielnicy Pojezierza Mazurskiego i północnej dzielnicy Puszczy Augustowskiej. Park utworzony został 1 stycznia 1989 roku na obszarze 14956 ha. Aktualna jego powierzchnia wynosi 15085 ha, w tym 9459 ha to grunty leśne, 2908 ha - wody i 2788 ha inne tereny, głównie użytkowane rolniczo (2228 ha). Ochroną ścisłą objętych jest 380 ha, w tym 120 ha lasów i 260 ha wód. Obszary zagospodarowane rolniczo objęte są ochroną krajobrazową. 22.Woliński Park Narodowy położony jest u ujścia Odry w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w pobliżu granicy polsko - niemieckiej. Obejmuje ochroną niezwykle cenną...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=2488